Artikel 1. Definities

1.1. Webwinkel: het bedrijf Liefdevol Opgroeien, gevestigd te Losser en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 08166541.
1.2. Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een Overeenkomst aangaat met de Webwinkel.
1.3. Overeenkomst: een afspraak, overeenkomst of contract tussen Webwinkel en Klant, inclusief de Algemene Voorwaarden indien van toepassing.
1.4. Algemene Voorwaarden: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.
1.5. Website: www.liefdevol-opgroeien.nl.

Artikel 2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Webwinkel zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2.2. Indien Klant een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, is Klant echter pas gebonden aan deze Algemene Voorwaarden als hij tijdig voor of bij het sluiten van de overeenkomst op de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden is gewezen en de geldigheid heeft aanvaard
2.3. Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze Algemene Voorwaarden zijn deze voor Webwinkel alleen bindend indien en voor zover deze door Webwinkel uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3. Aanbiedingen

3.1. Indien blijkt dat bij de bestelling door Klant verstrekte gegevens onjuist waren heeft Webwinkel het recht de prijzen hierop aan te passen.
3.2. Een aanbod van Webwinkel is geldig voor de op de Website aangegeven termijn.
3.3. Indien een aanbod een afwijkende geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
3.4. De afbeeldingen en teksten op de Website zijn ter indicatie. De uiteindelijk geleverde producten kunnen in details (bv. kleurtinten of lettertype) afwijken van het op de Website getoonde of beschrevene.

Artikel 4. Prijzen

4.1. Alle prijzen zijn inclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
4.2. Alle prijzen op de Website zijn onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.
4.3. Bezorgkosten worden alleen in rekening gebracht als deze voor of bij het plaatsen van de bestelling expliciet gemeld zijn.

Artikel 5. Overeenkomst / levertijd

5.1. De Overeenkomst komt pas tot stand op het moment van aanvaarding door Klant van het aanbod van Webwinkel en het voldoen aan de daarbij door Webwinkel gestelde voorwaarden.
5.2. Indien Klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Webwinkel onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft Klant de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden.
5.3. Indien Klant een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, heeft Klant het recht de op afstand gesloten overeenkomst met Webwinkel binnen veertien werkdagen na ontvangst van het product, zonder opgaaf van redenen, te ontbinden. De rechtstreekse kosten voor het terugzenden van het product zijn dan voor rekening van Klant.
5.4. Webwinkel zal bestellingen zo spoedig mogelijk afhandelen en streeft daarbij naar een levertijd van veertien dagen na de dag van de overeenkomst.
5.5. Indien producten niet voorradig zijn en een levertijd van veertien werkdagen na ontvangst van de betaling niet haalbaar is, dan neemt Webwinkel contact met Klant op om een passende oplossing te vinden.
5.6. Webwinkel is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.
5.7. Indien de levertijd langer dan 30 dagen duurt, verkrijgt Klant het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. In dat geval zal Webwinkel eventuele gedane betalingen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding aan Klant terugbetalen.
5.8. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

6.1. Zolang Klant geen volledige betaling over het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle geleverde goederen eigendom van Webwinkel.

Artikel 7. Betalingsvoorwaarden

7.1. Klant dient de betalingen aan Webwinkel volgens de in de bestelprocedure op de Website gegeven methoden te voldoen. Sommige methoden vereisen betaling vooraf, anderen betaling achteraf. Webwinkel bepaalt per bestelling welke methode(n) beschikbaar zijn.
7.2. Eventuele door Klant na bezorging (nog) verschuldigde bedragen dienen binnen 14 dagen na bezorging van het product te worden voldaan.
7.3. Bij een niet tijdige betaling is Klant, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.
7.4. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Klant in staat van faillissement wordt verklaard, surseance aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Klant wordt gelegd, Klant overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
7.5. In bovenstaande gevallen heeft Webwinkel voorts het recht de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, onverminderd het recht van Webwinkel vergoeding te verlangen voor eventuele schade die voor hem hierdoor mocht ontstaan.

Artikel 8. Aansprakelijkheid Webwinkel

8.1. De totale aansprakelijkheid van Webwinkel jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst
bedongen prijs (exclusief BTW). In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan 500 Euro.
8.2. De aansprakelijkheidsbepaling van het vorige artikel geldt alleen voor Klanten die natuurlijke of rechtspersonen zijn die handelen in de uitoefening van beroep of bedrijf.
8.3. Aansprakelijkheid van Webwinkel jegens Klant voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
8.4. Buiten de in artikel 8.1 en 8.2 genoemde gevallen rust op Webwinkel jegens Klant geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in artikel 8.1 genoemde maximumbedragen komen echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Webwinkel.
8.5. De aansprakelijkheid van Webwinkel jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien Klant Webwinkel onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Webwinkel ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Webwinkel in staat is adequaat te reageren.
8.6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Klant de schade zo spoedig mogelijk (binnen 30 dagen) na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Webwinkel meldt.
8.7. Klant vrijwaart Webwinkel voor alle aanspraken van derden.
8.8. In geval van overmacht is Webwinkel niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij Klant ontstane schade.

Artikel 9. Garantie

9.1. Klant komt de rechten met betrekking tot garantie toe zoals die in Boek 7, titel 1 Burgerlijk Wetboek zijn opgenomen.

Artikel 10. Reclame

10.1. Indien het afgeleverde product niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen een termijn van 30 dagen na ontdekking hiervan Webwinkel in kennis te stellen. Gebeurt dat niet, dan vervalt elke aanspraak ten aanzien van Webwinkel.
10.2. Webwinkel zal binnen 30 dagen reageren op de reclame door Klant.
10.3. Indien Webwinkel de reclame gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten gerepareerd, vervangen of vergoed.
10.4. De maximale vergoeding is gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product.
10.5. Reclame schort verplichtingen van Klant niet op.
10.6. Klant kan geen aanspraak op reclame maken indien zij zelf het product heeft geprobeerd te repareren alvorens Webwinkel in kennis te stellen van het vermeende gebrek aan het product.

Artikel 11. Informatie op Website

11.1. De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Webwinkel kan echter niet uitsluiten dat informatie niet juist en/of onvolledig is. Webwinkel is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een onjuiste of onvolledige website.
112. Webwinkel kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor kleurafwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

Artikel 12. Slotbepalingen

12.1. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 
12.2. Voor zover door deze algemene voorwaarden of de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.
12.3. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
12.5 Onder “schriftelijk” valt in deze voorwaarden ook e-mail, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.
12.6 Bij elektronische communicatie met Webwinkel geldt de door Webwinkel ontvangen of opgeslagen versie van dat bericht als de authentieke versie, tenzij Klant kan aantonen dat deze versie niet authentiek is.

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van onze Algemene Voorwaarden, vragen klachten of opmerkingen hebben over deze Algemene Voorwaarden, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail (info@liefdevol-opgroeien.nl) contact met ons op.
Adresgegevens:
Liefdevol Opgroeien
Hofkamp 127
7582 GN LOSSER

Scroll naar top Skip to content